سیستم اوسموسیس معکوس

 

سیستم اوسموسیس معکوس که یکی از حساس ترین تکنولوژی  تصفیه میباشد تا اندازه 0.005 میکرون آب را تصفیه میکند.

هزاران سال است که اوسموسیس به عنوان یک سیستم تصفیه شناخته شده است و اساس و بنای سیستم اوسموسیس معکوس را تشکیل میدهد. دیواره های سلول های آن دارای غشای نیمه شفاف طبیعی است. به عنوان مثال در بیرون غشای سلولی آب زیادی از صافی غشای سلولی گذشته و با عبور از دو طرف غشای سلولی دستگاه را فعال میکند. به دلیل بافت نیمه شفاف غشای سلولی و به خاطر حل شدن مواد معدنی، عبور آب از آن آسان تر میشود. آب کم رقیق شده بیشتر به رقیق شدن نیاز دارد. از بین دو روش رقیق کردن ممکن، میزان تراکم متفاوت می شود وسپس دستگاه اوسموتیس هشدار میدهد. به دلیل این اختلاف فشار ( 2.31 لیتر آب معادل 1 پی سی است). میزان فشار بر روی 1 مکعب 0.454 کیلوگرم فشار وارد می شود. به عبارتی دیگر 1000 میلی گرم لیتر آب تصفیه شده برابر است با 1 واحد فشار اوسموتیک.  با استفاده از متراکم کردن با فشار اوسموتیک جهت عبور آب برعکس می شود.

آب هایی که حاوی نمک و اجزای کوچک هستند، با فشار زیاد و یا غشای سلولی کنترل میشوند. درحالیکه که مولکولهای آب از سوراخ های غشاء عبور میکنند نمکهای حل شده از مواد ارگانیک، فلزات سنگین، و غشاء باکتریها نمیتوانند عبور کنند. موادی که از این غشاء عبور نکنند به عنوان فاضلاب متراکم شده و از سیستم خارج میشوند. یکی از مهمترین پارامترهای آبهایی که با روش  آر او تصفیه میشوند بی شک تی دی اس میباشد. تی دی اس تمامی اطلاعات و ویژگی های مربوط به آب خام را به ما میدهد.

تمامی اصول مربوط به آر او مشابه هستند. زمانی که جریان تغذیه از غشای سلولی عبور میکند تصفیه اتفاق می افتد و زمانی که آب از غشا عبور میکند مواد معدنی را به بیرون رانده و سپس تصفیه میشود.

حوزه های استفاده:

- به دست آوردن آب آشامیدنی از آب دریا

- به دست آوردن آب بدون املاح

- فراهم کردن آب فرایند شده صنعتی

- تولید آب آشامیدنی

- به دست آوردن آب آشامیدنی در سیستم های مولد همزمان

- به دست آوردن آب تمیز جهت استفاده در سیستم های همودیالیز

 

- در بازیافت فاضلاب های تصفیه شده و رایج از سیستم اوسموسیس معکوس استفاده میشود.