روشهای تصفیه برای تاسیسات روکش کشی الوکسال آلومنیوم

 

ارائه خدمات رفع مشکلات در زمینه تصفیه آب فرایند شده تصفیه فاضلاب بازیافت فاضلاب و یا بازیافت مواد شیمیایی برای تاسیسات روکشی الوکسال آلومنیوم

 

1) رفع مشکلات سیستم تصفیه آب فرایند شده

- فیلتر شن

- فیلتر کربن فعال

- سیستم اوسموسیس معکوس

- سیستم حذف املاح

- سیستم رقیق کننده

2) رفع مشکلات سیستم تصفیه فاضلاب

- سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی

-سیستم بازیافت فاضلاب

3) سیستم بازیافت شیمیایی

 

-سیستم بازیافت اسید سولفریک برای محفظه های روکش الوکسال