Reverse Osmosis Sistemleri

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ

Reverse Osmos sistemleri arıtma prosesleri içinde en hassas filtrasyon teknolojisi olup 0.005 mikrona kadar suyun filtrasyonunu sağlamaktadırlar.

Osmos, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve reverse osmosis 'in temelini oluşturur. Yaşayan hücre duvarları doğal yarı geçirgen membranlardır. Hücre zarı dışında bulunan örneğin; yüksek miktarda su; hücra zarından süzülerek geçer ve zarın iki tarafındaki yoğunluğu ve basıncı eşitlemeye çalışır. Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psi’ye eşittir.) 1” kare başına 0.454 kg’lık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ro kurulmuş olur.

Çözünmüş tuz ve küçük partikül içeren sular, yüksek basınç ve membran aracılığıyla terz osmos membranlarına basılırlar. Su molekülleri membranların gözeneklerinden geçerken, çözünmüş tuzlar, organik maddeler, ağır metaller ve bakteriler membranlardan geçemezler. Membranlardan geçemeyen bu maddeler konsantre atık olarak deşarj edilmaktedirler.RO ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS (toplam katı madde )değeridir. TDS bize kullanılan hamsuyun karakteristiği hakkında net bilgiler vermektedir.
Bütün ro’ların çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır.

Kullanım Alanları :
-Deniz Suyundan içmesuyu elde edilmesi,
-Demineralize su elde edilmesi,
-Endüstriyel proses suyu hazırlanmasında,
-İçmesuyu üretim tesislerinde,
-Meyve suyu üretiminde,
-Kojenerasyon sistemlerinde düşük iletkenlikte su elde edilmesi,
-Hemodializ üniteleri için saf su elde edilmesi ,
-Arıtılmış atıksuların geri kazanılmasında yaygın olarak reverse osmosis sistemleri kullanılmaktadır.